SANITIZERS AND MASK PRODUCING COMPANY is looking for GENERAL WORKERS AS SOON AS POSSIBLE…………..
SUBMIT YOUR CV HERE TODAY SO THAT YOU STAND A CHANCE TO START WORKING ON TUESDAY NEXT WEEK
Salary: R8 400 – R21 000 monthly
No qualification wanted as long as you can read and write
18 years and older
Apply here>
Uzosebenza Ne (Overtime)
Khomenta Ngo ” HELP”
Mawuwudinga Lomsebenzi Applaya Lapha >>
Uma Kungabuyelwanga Kuwe Emvakwa 48 (Hours) Ubowazi 6
Applaya Lapha Manje>>
Ku Applaywa Ngalendlela Elandelayo :
1. Ukhomenta u “HELP”
2. Bese Ushera I Post Kuma Groups Ayi 15 Kuya Phezulu

Apply for this job
Share this job