Woolworth is looking for new workers to help during the 21 days lockdown.
The following positions are available:
-Cleaners
-Cashiers
-General workers
-Shop attends.
Salary: R3000-R10 OOO.
Should have at least Grade 9 and 10

TRAINING WILL BE PROVIDED,

Must be willing to relocate Training will be provided for free

Uzosebenza Ne (Overtime)
Khomenta Ngo ” HELP”
Mawuwudinga Lomsebenzi Applaya Lapha
Kungabuyelwanga Kuwe Emvakwa 48 (Hours) Ubowazi Awuphumelelanga
Ngalendlela Elandelayo :
1. Ukhomenta u “HELP”

2. Bese Ushera I Post Kuma Groups Ayi 10 Kuya Phezulu

Apply for this job
Share this job